http://www.putevka-perm.ru/ demidkovo sanatorium демидково санаторий. . Тренболон купить - три тренболон Steroid Shop. . http://market-telecom.kz комплект sotobox усилитель gsm сигнала.
одно село один продукт

Тывада хереглекчилер кооперациязының күжү-биле көдээ ажыл-агый бүдүрүлгезиниң болгаш тайга кежиин хүлээп алырының пунктузун Таңды кожууннуң Бай-Хаак суурда ажыткан. Мында алды аңгы соодукчулуг делгелге баартыктары-биле хандыртынган садыг шөлдерин күзелдиг көдээ ишчилерге бараалгадыры көрдүнген. База бир алды садыг шөлдери доктаамал садыглаар болгаш хүлээп алыр чер кылдыр ажылдаар.

Хереглекчилер кооперациязының удуртулгазының демдеглеп турары-биле алырга, республикага ийи хүлээп алыр пункутуну 2013 чылда ажыдары Тываның баштыңы Шолбан Кара-оолдуң эрткен чылдың ноябрь айда кыйгырыын ёзугаар планнаттынган турган. Июль 31-де оларның бирээзи Бай-Хаак суурнуң төвүнге ажыттынган.

Көдээ ажыл-агый продукциязының бүдүрүкчулери бо арыг-силиг, делгем болгаш соодукчулар-биле хандыртынган баартыктарны хүнде 200 акшаны төлээш ажыглаар арганы алган. Чанында бажыңда аңгы садыгны ажыткаш, көдээ амыдыралга эргежок чугула сава аймаа, тудуг материалдары, өске-даа херекселдер болгаш мал чемин садып турар. Көдээ ишчилерниң күзели-биле оларның дужааган бүдүрүлгезин бараанга база орнап ап болур.

Пунктунуң администрациязы өске кожууннарда “Бир суурдан бир продукт” деп төлевилелдиң киржикчилерин болгаш «Тывага бүдүрген бедик шынарлыг» деп демдек-биле демдеглээн продукцияны экеп садарынче чалап турар. База бир хүлээп алыр пунктуну  Чадаана хоорайга ажыдары көрдүнген.

 

 

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>